Privacy Verklaring

Privacy is belangrijk. Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover zij beschikt. Daarom hanteert zij deze privacyverklaring. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij van opdrachtgevers en relaties verzamelt en gebruikt, met welk doel zij dit doet en hoe zij ervoor zorgt dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die je aan Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding hebt verstrekt. Persoonsgegevens kunnen ook door Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding ontvangen zijn door het bezoeken van de website.

Privacybeleid
Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij voldoet daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding stelt. Hoe zij aan deze eisen voldoet hebben wij vastgelegd in dit privacyreglement.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de volgende doeleinden:

  1. het verrichten en factureren van de dienstverlening
  2. de bedrijfsvoering

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is jouw toestemming, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en) van opdracht met Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding, de uitvoering van wet- en regelgeving, en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding. Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging
Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Voor het opslaan van gegevens maakt Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding gebruik van OneDrive, een clouddienst voor het online opslaan van bestanden.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Aanpassen privacyverklaring
Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Informatie en rechten
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je in voorkomende gevallen aan Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of om je gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen.

Wil je gebruikmaken van (één van) deze rechten of heb je vragen of een klacht over hoe Geannet Nieboer Uitvaartbegeleiding omgaat met privacy en persoonsgegevens? Neem dan contact op met
Geannet Nieboer via telefoonnummer 06 40 93 44 43 of stuur een email naar
info@geannetnieboer.nl

“Als je gesteund wordt door een vakkundig en betrokken uitvaartbegeleider, kun je in alle rust afscheid nemen”

Melden van overlijden

Als eerste moet de huisarts worden gebeld om het overlijden officieel vast te stellen.
In de tussentijd kun je mij bellen om af te spreken wanneer ik langskom. Dat hoeft niet gelijk, neem ook vooral de tijd om eerst nog even samen te zijn. Ik ben er dan om je te ontzorgen van al het regelwerk en help bij het vormgeven van een warm en passend afscheid.

Bij overlijden kun je me dag en nacht bellen, met en zonder verzekering: